Cookies!
Tillåt alla cookies

Alltid aktiv

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Allmänna avtalsvillkor

Avseende reklamytor på bussar.

Nedanstående allmänna avtalsvillkor skall gälla avseende de tjänster Cityreklam Sverige AB (559375-0085) (nedan kallat ”Cityreklam”) tillhandahåller avseende uppsättning, underhåll och nedtagning av tryckta reklambärare (”Reklambärare”) på utsida av bussar inom Storstockholms lokaltrafik.

Allmänna villkor för Cityreklam Sverige ABs tjänster.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för kunds (”Kund”) annonsering på av Cityreklam Sverige AB, org. nr 559375-0085, (”Cityreklam”) tillhandahållna annonsytor (”Annonsyta”).

1.
Annonspaket; Kampanj

Tjänsten tillhandahålls i paket (”Annonspaket”). Varje Annonspaket omfattar tryck, uppsättning, underhåll och nedtagning av annonsering i överenskomna format, under en viss period och avseende ett visst antal Annonsytor. Alla Annonsytor, som omfattas av ett Annonspaket, ska ha det antal motiv som bekräftats i Ordererkännandet.
2.
Order, Avtal och Avbokning
2.1
Kundens beställning av Tjänsten ska ske skriftligen via e-mail.
2.2
Beställningen är inte bindande för Cityreklam förrän Cityreklam skriftligen bekräftat beställningen genom ett ordererkännande till Kunden (”Ordererkännandet”). 

Eventuella invändningar mot Ordererkännandet eller avbokning därav ska framställas av Kunden inom 7 (sju) dagar från mottagandet av Ordererkännandet. I annat fall anses bokningen vara bekräftad. Kunden har rätt att boka av sin beställning om det är mer än 42 dagar kvar till kampanjstart. I annat fall skall Kunden erlägga full betalning för de Tjänster som avbeställts (trots utebliven annonsering). Vid flera beställningar från samma kund så gäller avbokningsreglerna till första kampanjtillfället. 
2.3
Om inte invändning eller avbokning sker inom den tid som anges i punkt 2.2 ovan ska Kunden anses ha godkänt villkoren i Ordererkännandet och bindande avtal ingåtts (”Avtalet”). Om inte annat anges i Ordererkännandet, utgör bestämmelserna i dessa Villkor en integrerad del av Avtalet.
2.3
2.4
Oavsett vad som anges i Cityreklams prislista och i Orderbekräftelsen, kan antalet Annonsytor som omfattas av en viss Kampanj avvika från antalet avtalade Annonsytor med upp till 5 (fem) procent utan att detta medför rätt till prisjustering för Kunden.
2.5
Utan hinder av att Avtal ingåtts har Cityreklam rätt att helt eller delvis avboka eller avbryta Tjänsten om ägare eller upplåtare av Annonsyta till Cityreklam:

A. fattar beslut som väsentligen förhindrar eller försvårar Cityreklams upplåtelse av Annonsyta till Kunden, t.ex. om tredje part av säkerhetsmässiga eller trafikmässiga skäl beslutar att förändra eller minska antalet Annonsytor;

B. inte kan tillhandahålla överenskommen Annonsyta, t.ex. pga. slitage på annonseringsramar; och

C. säger upp avtal med Cityreklam och detta innebär att Annonsyta inte längre är tillgänglig för Cityreklam.Vid avbrytande eller avbokning enligt denna punkt 2.6 ovan ska ingen ersättning utgå till Cityreklam för den berörda delen av Tjänsten och Cityreklam återbetala redan erlagd ersättning för den del av Tjänsten som inte kan utnyttjas.
2.6
Vardera parten äger säga upp Tjänst och Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, inleder förfarande om företagsrekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar eller på annat sätt kan anses ha kommit på obestånd.

Material och Cityreklams stopprätt

3.
3.1
Kunden ansvarar för och garanterar att samtliga annonser och allt material som tillhandahålls för annonsering genom Tjänsten (”Materialet”) är förenligt med marknadsföringslagen, lagen om namn och bild i reklam, annan tillämplig lagstiftning samt ICC:s grundregler för reklam och andra etiska regler för reklam. 
3.2
Kunden svarar särskilt för att Materialet inte innehåller framställning som kan föranleda ansvar för yttrandefrihetsbrott eller annat brott. Materialet ska även uppfylla de krav och villkor som myndigheter, fastighetsägare, annonsyteupplåtare och andra samarbetspartner vid var tid ställer på Cityreklam, t.ex. Cityreklams nyttjande av offentlig plats för annonsering. Detta innebär t.ex. att följande typ av Material inte får förekomma på Annonsytorna:

A. Tobaksreklam.
B. Alkoholreklam.
C. Reklam som kan uppfattas som stötande eller sedlighetssårande, eller sårande mot folkgrupp.
D. Reklam som riktar sig till barn.
E. Reklam som använder, eller associerar till Cityreklams uppdragsgivare varumärke/kännetecken samt reklam som kan anses strida mot, motverka eller ge negativa associationer till Cityreklams uppdragsgivare verksamhet eller intressen.
F. Reklam som kan anses strida mot god marknadsföringssed.
3.3
Cityreklam förbehåller sig rätten att avbryta avtalad Tjänst om Material enligt Cityreklams skäliga bedömning strider mot kraven i punkterna 3.1 och 3.2 ovan eller om Cityreklam gör bedömningen att tillhandahållandet av Tjänsten skulle kunna skada Cityreklam, oavsett om Tjänsten påbörjats eller inte. Om Cityreklam avser att utnyttja sin rätt enligt denna punkt 3.3, ska Cityreklam underrätta Kunden utan orimligt dröjsmål. 
3.4
Kunden äger inte rätt till prisavdrag om Cityreklam avbryter Tjänsten på grund av att Materialet strider mot kraven i punkterna 3.1 och 3.2 ovan. Om Cityreklam avbryter Tjänsten på grund av att tillhandahållandet av Tjänsten skulle kunna skada Cityreklam ska ingen ersättning utgå till Cityreklam för Tjänsten och Cityreklam återbetala redan erlagd ersättning för den aktuella Tjänsten.

Original och tryck

4.
4.1
Om inte annat uttryckligen anges i Orderbekräftelsen, ska tryck av Material ske genom Cityreklams försorg. 
4.2
Tryckoriginal ska vara Cityreklams tryckeri tillhanda senast 15 (femton) dagar innan i Ordererkännandet angivet startdatum. Adressen till Cityreklams tryckeri framgår av Ordererkännandet.
4.3
Tryckoriginal ska motsvara de specifikationer som framgår av Cityreklams vid var tid gällande bestämmelser för tryck av Annonsyta.
4.4
Vid försenad leverans av tryckoriginal, eller vid leverans av tryckoriginal som inte motsvarar de specifikationer som anges ovan, förbehåller sig Cityreklam rätten att avbryta Tjänsten. Om Cityreklam avser att utnyttja sin rätt enligt denna punkt 4.4, ska Cityreklam underrätta Kunden utan orimligt dröjsmål. Kunden äger inte rätt till prisavdrag om Cityreklam avbryter Tjänsten med stöd av denna punkt 4.4.
Uppsättning
‍‍

Utöver vad som anges i punkt 3.2 ovan att Material avsett för annonsering i kollektivtrafik inte använder SL:s eller Trafiknämndens varumärken/kännetecken eller kan anses strida mot, motverka eller ge negativa associationer till SL:s eller Trafiknämndens verksamhet eller intressen.
5.
5.1
Cityreklam ansvarar för all uppsättning av annonsmaterial. 
5.2
Uppsättning av vinyl eller skyltar ska ombesörjas av Cityreklam. Totalpriset för en reklamperiod inkluderar en uppklistring eller uppsättning, om inte annat framgår av orderbekräftelsen. Begär Kunden omklistring, påklistring eller omskyltning av annat skäl än felaktigheter i uppsättningen, har Cityreklam rätt till ersättning för sådant arbete enligt Cityreklams vid var tid gällande prislista.
5.3
Vinyluppsättning och uppsättning av skyltar påbörjas tidigast lördag kl 15:00 och slutförs senast måndag kl 23:59.
5.4
Om extrema väderleksförhållanden omöjliggör affischering (av samtliga format) i rätt tid, har Clear Channel rätt att avsluta affischuppsättningen på dessa objekt och fortsätta så fort vädret tillåter utan att detta föranleder reducering av priset.
5.5
Om Kunden begär ny eller kompletterande uppsättning av annonsmaterial, påklistring av ny information på befintligt annonsmaterial eller liknande har Cityreklam rätt till ersättning för det tillkommande arbetet enligt Cityreklams vid var tid gällande prislista. Om sådan ny eller kompletterande uppsättning, påklistring eller liknande är hänförlig till felaktigheter vid uppsättningen eller brister i annonsmaterialet som Cityreklam ansvarar för, ska dock arbetet ske på Cityreklams egen bekostnad.  
6.
Särskilt om digitala Annonspaket

Utöver vad som anges i punkt 3.2 ovan att Material avsett för annonsering i kollektivtrafik inte använder SL:s eller Trafiknämndens varumärken/kännetecken eller kan anses strida mot, motverka eller ge negativa associationer till SL:s eller Trafiknämndens verksamhet eller intressen.
7.
Särskilt om digitala Annonspaket 
7.1
Kundens beställning av Tjänsten ska ske skriftligen via e-mail.
7.2
Kunden är införstådd med att Tjänsten kan avvika från det offererade Annonspaketets produktlöfte för det fall Kunden önskar en annan materiallängd än 5 sekunder.
7.3
Cityreklam kan inte garantera att önskemål om ändrad materiallängd kan tillgodoses efter lämnat Ordererkännande
8.
Priser och betalning
8.1
Priser framgår av Cityreklams vid var tid gällande prislista men fastställs slutligt i Ordererkännandet. Alla priser anges exklusive moms.
8.2
Avtalat pris gäller med reservation för förändringar i gällande lagstiftning beträffande skatter och avgifter.
8.3
Kunden ska betala överenskommet pris mot faktura. Om inte annat överenskommits ska ersättningen betalas inom 20 dagar från fakturadagen. Cityreklam förbehåller sig rätten att utkräva betalning i förskott samt rätten att neka Kunden Tjänsten, om betalning inte erläggs i tid.
9.
Ansvar
9.1
Kunden förbinder sig att hålla Cityreklam fri från all Skada vid Kundens brott mot detta Avtal, oavsett om oaktsamhet eller uppsåt föreligger. Med ”Skada” avses utgifter, kostnader och förluster (inklusive skäliga ombudskostnader) som orsakats av avtalsbrottet samt ersättning för framtida skada och förlust (inklusive utebliven vinst) som kommer att inträffa på grund av avtalsbrottet, under förutsättning att skadan vid tiden för Avtalets ingående var förutsebar som en sannolik följd av avtalsbrottet. Kundens skyldighet att hålla Cityreklam fri från Skada omfattar även anspråk från tredje man.
9.2
Utöver vad som anges i punkt 9.1 ovan är vardera Parts ansvar begränsat till ersättning för direkta kostnader, skador och förluster. Under alla omständigheter är Cityreklams skadeståndsansvar begränsat till ett belopp som motsvarar priset för det aktuella Annonspaket.
10.
Rättelse och reklamation
10.1
Vid utebliven, ofullständig, förvanskad eller på annat sätt bristfällig annonsering som beror på Cityreklam, ska Cityreklam åtgärda felet eller bristen på egen bekostnad eller tillhandahålla ny motsvarande annonseringsmöjlighet. Cityreklam friskriver sig från allt ansvar för skada i samband med skadegörelse.
10.2
Kunden förbinder sig att senast tio (10) arbetsdagar efter det att Tjänsten påbörjats, reklamera eventuella felaktigheter eller brister. För det fall Kunden inte reklamerar i tid förfaller Kundens rätt till rättelse eller ny annonsering enligt punkt 10.1 ovan.
11.
Force Majeure
Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt dessa Villkor eller Avtalet väsentligen försvåras eller förhindras på grund av hinder utanför partens kontroll och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit, ska detta utgöra grund för befrielse från ansvar för dröjsmål och från skadestånd och andra påföljder. Den part som underlåter att fullgöra en skyldighet av sådana skäl som anges i denna punkt ska omgående underrätta den andre parten. Om hindret kvarstår under minst 30 (trettio) dagar äger den icke förhindrade parten rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
12.
Övrigt
12.1
Cityreklam förbehåller sig rätten att använda avbildningar, fotografier etc. av annonsmaterial liksom Kundens namn, varumärken och logotyper i reklam för Cityreklams verksamhet, t.ex. i säljbroschyrer, på Cityreklams webbsidor, vid framställning av informationsmaterial eller i samband med presentationer.
12.2
Kunden äger endast rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet med Cityreklams skriftliga medgivande.
12.3
Tvister i anledning av dessa Villkor ska avgöras, med tillämpning av svensk lag och av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt i första instans.
KONTAKT

     Är du redo att synas i Stockholm? Hör av dig så löser vi det.

Master of Sales
Alexis Logothetis
070-444 00 20alexis@cityreklam.se
SALES WIZARD
Erika Nygren
070-446 20 16erika@cityreklam.se
Sales Wizard
Marcus Skärlind
070-444 00 15marcus@cityreklam.se