Cookies!
Tillåt alla cookies

Alltid aktiv

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Allmänna avtalsvillkor

Avseende reklamytor på bussar.

Nedanstående allmänna avtalsvillkor skall gälla avseende de tjänster Cityreklam Sverige AB (559375-0085) (nedan kallat ”Cityreklam”) tillhandahåller avseende uppsättning, underhåll och nedtagning av tryckta reklambärare (”Reklambärare”) på utsida av bussar inom Storstockholms lokaltrafik.

Allmänna avtalsvillkor Cityreklam Sverige AB. Avseende reklamytor på bussar.

Nedanstående allmänna avtalsvillkor skall gälla avseende de tjänster Cityreklam Sverige AB (559375-0085) (nedan kallat ”Cityreklam”) tillhandahåller avseende uppsättning, underhåll och nedtagning av tryckta reklambärare (”Reklambärare”) på utsida av bussar inom Storstockholms lokaltrafik.

Beställning

1.1
All beställning skall ske via e-mail, post, webbsida eller muntligen. En beställning är bindande när Cityreklam översänt ett skriftligt ordererkännande (”Ordererkännandet”) till Beställaren. Eventuella invändningar mot Ordererkännandet skall framställas inom 7 (sju) dagar från mottagandet därav. Framställs inte sådan invändning skall Beställaren anses ha godkänt villkoren i Ordererkännandet.
1.2
Cityreklams tjänster avseende annonsering på Reklamytorna tillhandahålls i paket (nedan kallade”Annonseringspaket”). Vardera Annonseringspaket omfattar tryck, uppsättning, underhåll och nedtagning av Reklambärare i ett visst format, under en viss period och på ett visst antal Bussar. Alla Reklambärare, som omfattas avett Annonseringspaket, skall ha ett och samma motiv såvida inte annat uttryckligen bekräftats i Ordererkännandet.
1.3
Det avtal som Beställaren och Cityreklam ingått genom Beställarens godkännande av Ordererkännandet, kallas nedanför ”Beställningsavtalet”. Såvida annat inte uttryckligen anges i Ordererkännandet, utgör bestämmelserna i dessa allmänna avtalsvillkor en integrerad del av Beställningsavtalet.
1.4
Beställningsavtalet omfattar uppsättning, underhåll och nedtagning av Reklambärare. Beställningsavtalet omfattar, såvida annat inte överenskommes och bekräftas i Ordererkännandet, även tryck av Reklambärare.

Priser

2.1
Priser framgår av Ordererkännandet samt av Cityreklams, vid var tid gällande, prislista. Vid olika pris, skall priset i Ordererkännanandet gälla före priset i prislistan. Priser anges exklusive moms.

Beställarens avbokning

3.1
All beställning skall ske via e-mail, post, webbsida eller muntligen. En beställning är bindande när Cityreklam översänt ett skriftligt ordererkännande (”Ordererkännandet”) till Beställaren. Eventuella invändningar mot Ordererkännandet skall framställas inom 7 (sju) dagar från mottagandet därav. Framställs inte sådan invändning skall Beställaren anses ha godkänt villkoren i Ordererkännandet.
3.2
Sker avbokning senare än vad som anges i 3.1 ovan, skall Beställaren erlägga full betalning för de tjänster som avbeställts (trots utebliven annonsering).

Cityreklams avbokning

4.1
Cityreklam skall ha rätt att, genom skriftligt meddelande till Beställaren (t.ex. via e-post), avboka överenskommen annonsering enligt Beställningsavtalet i följande situationer:
Om SL och/eller Trafiknämnden (”TN”), efter det att Beställningsavtalet ingåtts, fattar beslut som väsentligen förhindrar eller försvårar Cityreklams åtaganden enligt Beställningsavtalet, t.ex. om SL och/eller TN, av säkerhetsmässiga eller trafikala skäl, beslutat att förändra eller minska antalet Reklamytor, enligt bestämmelserna därom i upphandlingsavtalet mellan Cityreklam, SL och TN inom Region Stockholm (232100-0016) (”Upphandlingsavtalet”).
A.
B.
Om SL och/eller TN inte kan tillhandahålla överenskomna Reklamytor, t.ex. pga. slitage på
annonseringsramar.
C.
Vid SL: och/eller TN:s förtida uppsägning av Upphandlingsavtalet, i den mån sådan förtida uppsägning hindrar Cityreklam från att uppfylla sina åtaganden enligt Beställningsavtalet.
4.2
Vid avbokning enligt 4.1 ovan, utgår ingen ersättning till Cityreklam. Vid Cityreklams avbokning skall Cityreklam återbetala redan erlagd ersättning, hänförlig till aktuellt Beställningsavtal, till Beställaren.

Orginal och tryck

5.1
Cityreklam svarar för tryck av Reklambärare, såvida annat ej överenskommits och uttryckligen angivits i Orderbekräftelsen. Tryckoriginal skall vara Cityreklams tryckeri tillhanda senast 15 (femton) dagar innan påbörjande av
den överenskomma reklamperioden (adressen till Cityreklams tryckeri framgår av Ordererkännandet).
5.2
Tryckoriginal skall motsvara de specifikationer som framgår av Cityreklams, vid var tid gällande, bestämmelser för tryck av Reklambärare.
5.3
Vid försenad leverans av tryckoriginal, eller vid leverans av tryckoriginal som inte motsvarar de specifikationer som
anges ovan, förbehåller sig Cityreklam rätten att stoppa annonseringen, varvid Beställarens rätt till annonsering
förfaller. Om Cityreklam önskar utnyttja sin stoppningsrätt enligt denna bestämmelse, skall Cityreklam underrätta
Beställaren därom utan oskäligt dröjsmål.
5.4
Kan Beställaren, på grund av Cityreklams beslut att stoppa annonsering, inte utnyttja bokade tjänster (helt eller delvis), skall avtalad ersättning ändå erläggas.

Uppsättning

6.1
Cityreklam svarar för uppsättning av Reklambärare. Beställaren äger ej själv sätta upp Reklambärare på Reklamytorna.
6.2
För det fall Beställaren skulle begära ny uppsättning, påklistring av information på befintliga Reklambärare, eller liknande, och sådan ny uppsättning, påklistring eller liknande inte är hänförlig till felaktigheter vid uppsättningen eller till trycket på Reklambäraren, har Cityreklam rätt till ersättning för arbetet med den nya uppsättningen, påklistringen, eller liknande, enligt Cityreklams, vid var tid gällande, prislista.
6.3
Cityreklam förbehåller sig rätten att ändra avtalat startdatum och/eller slutdatum för annonsering med maximalt 48(fyrtioåtta) timmar. Cityreklams rätt till ersättning skall inte påverkas av sådana ändringar.
6.4
Oavsett vad som anges i Cityreklams prislista och i Orderbekräftelsen, kan antalet Reklamytor (som omfattas av en viss kampanj), avvika från antalet avtalade Reklamytor med upp till 3 %, utan att detta medför rätt till prisjustering för Beställaren.

Underhåll

7.1
Cityreklam svarar för underhåll av uppsatta Reklambärare.

Betalning

8.1
Betalning erlägges vid anfordran mot faktura (betalningsvillkor, såvida inte annat överenskommits, 10 (tio) dagar netto). Cityreklam förbehåller sig rätten att utkräva betalning i förskott samt rätten att neka Beställaren annonsering, om betalning inte erläggs i tid.

Materialet och beställarens ansvar

9.1
Beställaren skall svara för och garanterar att samtliga annonser och allt material som tillhandahålls för annonsering, (”Materialet”) är förenligt med marknadsföringslagen, lagen om namn och bild i reklam, annan tillämplig lagstiftning samt ICC:s grundregler för reklam och andra etiska regler för reklam. Beställaren svarar därvid för att Materialet inte innehåller framställning som kan föranleda ansvar för yttrandefrihetsbrott eller annat brott.
9.2
Förutom vad som anges i 9.1 – 9.2 ovan, skall Materialet även uppfylla de krav och villkor som myndigheter och andra samarbetspartner, vid var tid ställer på Cityreklam, t.ex. Cityreklams nyttjande av offentlig plats för annonsering. Detta innebär t.ex. att följande typ av annonsering inte får förekomma på Reklamytorna:
A.
Tobaksreklam.
B.
Alkoholreklam.
Reklam som kan uppfattas som stötande eller sedlighetssårande, eller sårande mot folkgrupp.
Reklam som riktar sig till barn.
Reklam som använder, eller associerar till, SL:s eller TN:s varumärke/kännetecken samt reklam som kan anses strida mot, motverka eller ge negativa associationer till SL:s eller TN:s verksamhet eller intressen.
Reklam som kan anses strida mot god marknadsföringssed.
C.
D.
E.
F.
9.4
Cityreklam skall inte ha någon skyldighet att granska det Material som Beställaren tillhandahåller. Cityreklam förbehåller sig rätten att vägra tillhandahålla tjänster enligt detta Beställningsavtal om Material, enligt Cityreklams skäliga bedömning, strider mot 9.1 – 9.3 ovan. Om tjänst, trots att Materialet inte uppfyller föregående krav, ändå påbörjas, förhåller sig Cityreklam rätten att när som helst avbryta tjänsten.
9.5
Cityreklam förbehåller sig även, i övrigt, rätten att vägra tillhandahålla tjänster, och/eller avbryta tjänster, enligt detta avtal om Cityreklam gör bedömningen att annonseringen skulle kunna skada Cityreklam.
9.6
Om Cityreklam önskar utnyttja sin stopprätt enligt 9.4 eller 9.5 ovan, skall Cityreklam underrätta Beställaren därom utan orimligt dröjsmål efter det att Cityreklam upptäckt att Materialet inte uppfyller kraven.
9.7
Kan Beställaren, på grund av Cityreklams beslut att stoppa en viss tjänst enligt 9.4 ovan, inte utnyttja bokad Reklamyta (helt eller delvis), skall avtalad ersättning ändå betalas av Beställaren. Kan Beställaren, på grund av Cityreklams beslut att stoppa en viss tjänst enligt 7.5 ovan, inte utnyttja bokad Reklamyta (helt eller delvis), utgår dock ingen ersättning till Cityreklam. Cityreklam skall därvid återbetala redan erlagd ersättning, hänförlig till aktuellt Beställningsavtal, till Beställaren.

Beställarens skadeståndsansvar

10.1
Beställaren förbinder sig att hålla Cityreklam fri från all Skada vid Beställarens brott mot detta Beställningsavtal. Vad som anges i det föregående gäller oavsett om oaktsamhet eller uppsåt föreligger.
10.2
Med ”Skada” avses utgifter, kostnader och förluster som orsakats av avtalsbrottet samt ersättning för framtida skada och förlust (inklusive utebliven vinst) som kommer att inträffa på grund av avtalsbrottet, under förutsättning att skadan vid tiden för Beställningsavtalets ingående var förutsebar som en sannolik följd av avtalsbrottet.
10.3
Beställarens skyldighet att hålla Cityreklam fri från Skada, skall omfatta skyldigheten att hålla Cityreklam fri från Skada (inklusive all ersättning som Cityreklam har att utge till tredje man) om tredje man (inklusive SL och TN) skulle rikta anspråk gentemot Cityreklam och anspråket är hänförligt till omständighet för vilken Beställaren skall svara enligt 9.1-9.3 ovan och/eller Beställarens brott mot detta Beställningsavtal i övrigt. Beställarens skyldighet att ersätta Cityreklam för Skada, innefattar även en skyldighet att ersätta Cityreklam för eventuella ombudskostnader i samband med försvaret av talan gentemot Cityreklam.

Rättelse och reklamation

11.1
Vid utebliven, ofullständig, förvanskad eller på annat sätt bristfällig exponering av Reklambärare, skall Cityreklam omedelbart åtgärda felet eller bristen, eller tillhandahålla ny (motsvarande) annonseringsmöjlighet. I förtydligande syfte anges dock att vad som anges i det föregående inte skall gälla vid Cityreklams avbokning (enligt 4.1 ovan) och Cityreklams nyttjande av sin stopprätt (enligt 9.4-9.5 ovan).
11.2
Vad som anges i 11.1 ovan, skall dock inte gälla vid ofullständig, förvanskad eller på annat sätt bristfällig exponering av Reklambärare, som är hänförlig till skadegörelse. Cityreklam friskriver sig från allt ansvar för skada i samband skadegörelse.
11.3
Beställaren förbinder sig att, senast tio (10) arbetsdagar efter det att annonsering påbörjats, reklamera eventuella felaktigheter eller brister enligt detta Beställningsavtal. För det fall Beställaren inte reklamerar i tid, förfaller Beställarens rätt till rättelse enligt 11.1.

Ansvarsbegränsningar

12.1
Cityreklams ansvar enligt detta Beställningsavtal är (även om sådana ansvarsfrihetsgrunder som anges i 12.2 nedan inte föreligger), begränsat till ersättning för kostnader, utlägg och andra direkta förluster som Beställaren lider. Cityreklam friskriver sig från allt ansvar för indirekta försluter, såsom utebliven vinst. Under alla omständigheter är Cityreklams skadeståndsansvar begränsat till ett belopp, som inte skall överstiga priset för beställt Annonseringspaket.
12.2
Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta Beställningsavtal väsentligen försvåras eller förhindras på grund av hinder utanför partens kontroll och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit, skall detta utgöra grund för befrielse från ansvar för dröjsmål och från skadestånd och andra påföljder. Den part som underlåter att fullgöra en skyldighet av sådana skäl som anges i denna punkt skall omgående underrätta den andre parten. Om hindret kvarstår under minst 30 (trettio) dagar äger den icke förhindrade parten rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Försäkringar

13.1
Beställaren är skyldig att under hela avtalsperioden till betryggande belopp hålla ansvarsförsäkring som täcker skador som orsakas av Beställaren. Beställaren ska vid anmodan kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis.
13.2
Försäkringsskydd enligt detta avsnitt ska inte på något sätt anses befria Beställaren från ansvar enligt detta Beställningsavtal och Beställaren skall, för undvikande av missförstånd, vara ansvarig även för sådana skador som uppstår i anslutning till detta Beställningsavtal, vilka överstiger försäkringens beloppsgräns.

Övrigt

14.1
Cityreklam förbehåller sig rätten att använda avbildningar, fotografier etc. av affischer enligt detta Beställningsavtal samt Beställarens namn och logotyper i reklam för Cityreklams verksamhet, t.ex. i säljbroschyrer, på Cityreklams webbsidor, vid framställning av informationsmaterial eller i samband med presentationer.
14.2
Om Beställaren önskar överlåta sina rättigheter eller sina skyldigheter enligt Beställningsavtalet, skall Beställaren först inhämta Cityreklams skriftliga medgivande.
14.3
Vardera parten äger säga upp Beställningsavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, inleder förfarande om företagsrekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar eller på annat sätt kan anses ha kommit på obestånd.
14.4
Tvister i anledning av Beställningsavtalet skall avgöras, med tillämpning av svensk lag och av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt i första instans.
KONTAKT

     Är du redo att synas i Stockholm? Hör av dig så löser vi det.

Master of Sales
Alexis Logothetis
070-444 00 20alexis@cityreklam.se
SALES WIZARD
Erika Nygren
070-446 20 16erika@cityreklam.se
Sales Wizard
Marcus Skärlind
070-444 00 15marcus@cityreklam.se
©2023 Cityreklam.
Surbrunnsgatan 28. 113 48 Stockholm